Spôsoby financovania

Spôsoby financovania

Dotácie, euro fondy, či granty. Koho sa týkajú, na akú oblasť si ich môžete uplatniť a koľko ich vlastne je?

Štruktúra fondov na obdobie 2014- 2020 - (2022)

Európska komisia uzavrela so Slovenskom partnerskú dohodu na spomínané obdobie, lenže v období koronakrízy sa mnohé termíny posúvali, odkladali na neskôr a tak niektoré, z operačných programov na rozvoj regiónov sú aj v tomto roku stále v platnosti. V tomto období to bolo celkovo 7 operačných programov rozdelených nasledovne:

euro fondy (62)

granty (14)

dotácie (18)

Do hromady to činí financovanie politiky vo výške 14 mld. euro vrátane financovania Európskej územnej spolupráce. Na rozvoj vidieka je vyčlenených 1,5 mld. euro a Slovensko taktiež dostane 15,8 mil. euro z rybárskeho fondu ENRF.  
Subjekty, ktoré za toto financovanie zodpovedajú

Za projekty, ktoré prejdú cez schválenie Európskej komisie zodpovedá štát a jeho úrady, ktoré to následne posúvajú na

1. Samosprávy

a) obce

b) príspevkové organizácie obcí

c) príspevkové organizácie VUC

d) rozpočtové organizácie obcí

e) rozpočtové organizácie VUC

f) VUC

 

2. Štátna správa

a) štátna príspevková organizácia

b) štátna rozpočtová organizácia

 

3. Ostatné organizácie

 a) nezisková organizácia verejnej správy

b) Slovenský pozemný fond

c) sociálna poisťovňa

d) zdravotná poisťovňa

e) verejná vysoká škola

 f) úrad pre dohľad zdravotnej starostlivosti

g) a iné

 

4 Malé a stredne veľké podniky

a) mikro spoločnosti do 9 zamestnancov

b) malé podniky do 49 zamestnancov

c) stredne veľké spoločnosti do 249 zamestnancov 

 d) živnostníci

Požiadať o dotáciu je na teraz možné, iba v týchto odvetviach :

a) výskum a vývoj

b) analýza, plány a stratégie

c) poľnohospodárstvo, rybolov, lesníctvo

d) vzdelávanie

e) vodné a odpadové hospodárstvo,

f) energetická efektívnosť stavieb

 g) zdravotníctvo

h) sociálne služby

i) vytváranie pracovných miest

  

Schválenie nových programov a rozdelenie do odvetví je cyklus ich obmeny, ktorý prebieha každých 7 rokov.

Programy na podnikanie :

1. Program Horizont 2020

Ide o podporu výskumov a inovácii, na ktoré je vyčlenených 78 miliárd eur. Prioritné sú malé a stredne veľké podniky. Pričom ide o excelentnú vedu, spoločenské vízie a priemyselné postavenie. Program je určený všetkým spoločnostiam na našom území, bez ohľadu na ich smer podnikania.

2. Pomoc za pomoci štrukturálnych a investičných fondov

Ich cieľom je vytvoriť prepojenie so stratégiou Európa 2020, zlepšiť koordináciu a zjednodušiť prístup k financiám, zabezpečiť konzistentnú implementáciu. Využite týchto euro fondov závisí od investičných priorít štátu.

3. Erazmus pre mladých podnikateľov

Úlohou tohto projektu je zabezpečiť možnosť vzdelávania a zbierania skúseností pre našich začínajúcich podnikateľov prostredníctvom ciest do zahraničia.

     Verím, že sme Vám pomohli trošku sa zorientovať v tom, aké máte možnosti a dokážete si tak lepšie zvoliť tu najvýhodnejšiu práve pre Vás a Vašu budúcnosť.   

Zdroj : https://www.podnikajte.sk/

Fotogaléria


Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia

Facebook pozri-sa.sk